WHO ARE WE

ที่มาของ SAHAPAT INTERBIZ มาจากการที่ SPC ได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการขยายตลาดสินค้าไปยัง ต่างประเทศและได้ทำการซื้อโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาในปี 2553 จึงได้ มีการจัดตั้งแผนกธุรกิจต่างประเทศขึ้น เพื่อดูแลเกี่ยวกับการส่งออกและ นำเข้าสินค้า โดยในแต่ละปี มีการขยายประเภทสินค้าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 ได้ขยายไปยังสินค้ากลุ่ม Household โดยความร่วมมือกับ บริษัท Lion Corporation (Thailand) จัดจำหน่ายสินค้าไปยัง กลุ่มประเทศอาเซียน

ปี 2553 : ก่อตั้งแผนก
วางแผนการจัดจำหน่าย การตลาดออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่

ปี 2557 :

  • เพิ่มกลุ่มสินค้า Non-Food (Household Product ของ Lion)ใน Port ของแผนก จำหน่วยสินค้า ไปยังประเทศ ลาว พม่า และกัมพูชา
  • ยอดขายเติบโตขึ้นเป็น 400 MB

ปี 2560 :

  • เพิ่มกลุ่มสินค้า Non-Food (Household Product ของ Lion)ใน Port ของแผนก จำหน่วยสินค้า ไปยังประเทศ ลาว พม่า และกัมพูชา
  • ยอดขายเติบโตขึ้นเป็น 400 MB

ปี 2560 :

  • เพิ่มกลุ่มสินค้า Non-Food (Household Product ของ Lion)ใน Port ของแผนก จำหน่วยสินค้า ไปยังประเทศ ลาว พม่า และกัมพูชา
  • ยอดขายเติบโตขึ้นเป็น 400 MB

2010
SPC

2553
ก่อตั้งแผนกเริ่มกลุ่มสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “iMee”

2014
Lion

2557
ขยายความร่วมมือ
กับ LION

2016

2559
เพิ่มกลุ่มสินค้า
ปลากระป๋อง “iFish”

SCP
2553
ก่อตั้งแผนกเริ่มกลุ่มสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “iMee”
Lion
2557
ขยายความร่วมมือกับ LION
2559
เพิ่มกลุ่มสินค้าปลากระป๋อง “iFish”
WHAT WE DO?
ดูแลการจัดจำหน่ายทั้งหมด โดยแบ่งเป็นงานใน 2 ส่วนหลัก
1. Sale & Marketing :
วางแผนการจัดจำหน่าย การตลาดออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่
2. Operation :
ประสานงานและวางแผนเกี่ยวกับเอกสารส่งออก